FC2ブログ

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

救援会声明(ペルシャ語版)

بریم دیدن خانه وزیر!خانه60میلیارد و200میلیون دلاری!
فراخوان گروه حمایت ازکارگران دستگیرشده حین دیدارازخانه وزیر!
آسووبیابیرون!
اتحادیه کارگران غیررسمی طی دومین برنامه خود،"دیدارازخانه ثروتمندها"،تصمیم به دیدارازخانه نخست وزیرراگرفت:"میخواهیم ببینیم خانه60 میلیاردو200 میلیون دلاری چه شکلی است".
امادراین دیدارکه طبق معمول فقط جنبه تحقیقی وتفریحی داشت3 تن ازاعضای اتحادیه ما،باترفند مامورین امنیتی وپلیس ،باخشونت وقشقرق براه انداختن دستگیرشده واکنون دربازداشت بسرمیبرند.پلیس عملاقصدبه محاکمه کشانیدن وزندانی کردن ایشان رادارد. مااین ترفندنیروی امنیتی وپلیس راشدیدامحکوم کرده وخواستارآزادی فوری ایشان ازبازداشتگاه پلیس شهرتوکیو- منطقه شیبویامیباشیم!
هدف مادردیدارازخانه وزیر
به پیشنهاداعضای اتحادیه برنامه هایی برای دیدارازخانه ثروتمندان تدارک دیده شده بود.دراجرای اولین سری ازاین دیدارهامابه سراغ خانه کارفرمای معروفترین شرکت پیمانکاری رفتیم.این دیدارهمزمان بودباآشکارشدن رسوایی این شرکت درکلاهبرداری وسوء استفاده ازحقوق کارگران استخدام غیررسمی.دراین رسواسازی اتحادیه ما نقش اصلی راداشت.دیدارتوریستی ازخانه نخست وزیردرادامه این برنامه هادرنظرگرفته شده بود.طبق اطلاعات موثق گفته میشودکه تنها زمینهای خانه وزیربالغ بر60 میلیاردو200 میلیون دارقیمت دارد.اخیراجناب نخست وزیرخودنیزدرمثاحبه های رسانه ای به فخرفروشی درمورددارایی هایش پرداخته است. تنها خواسته مادیداری ونگاهی به خانه ایشان بود.
آیااین فردتوانایی درک فقروتبعیضات گسترده طبقاتی راکه به کارگران تحمیل شده راداراست؟آیاوی شایسته نخست وزیری میباشد؟ امااین تورتفریحی وتحقیقی مابتوسط پلیس ونیروهای امنیتی سرکوب شده است.
ماجرای دستگیری
طبق اعلام قبلی ما روز10.26شرکت کنندگان درمقابل ایستگاه قطارشهرتوکیو- منطقه شیبویاتجمع نمودند.دراینجانیزمجددابین ماومامورین پلیس بمنظوردیدارخانه وزیرهماهنگیهای لازمه انجام شد.طی مسیرتا خانه نخست وزیربایددرجمعهای5-6 نفری ودرپیاده روانجام میشد.پس ازپایان این هماهنگیهاجمع پنجاه نفره بسمت مقصد حرکت نمود.کاملامشخص است که این برنامه ماراهپیمایی اعتراضی نبوده است.عملانیزتانیمه راه مشکل خاصی رخ ننمود.رخدادحادثه وآغازسرکوب دریکی ازچهاراه های مسیروحین چراغ قرمزراهنمایی بوقوع پیوست.درمیان انبوهی ازعابرین پیاده بناگهان چندتن ازمامورین امنیتی بسراغ یکی ازاعضای جوان اتحادیه که پلاکارداین روزرادردست داشت رفته وبامتوسل شدن به زوروبراه انداختن قشقرق اقدام به دستگیری وی رانمودند.باهمین اشاره کوچک انبوهی ازمامورین امنیتی وپلیس که محوطه رامحاصره نموده بودندبه جمع 50 نفره هجوم آوردند.دراین تهاجم وسرکوب 3تن ازاعضاء اتحادیه توقیف شده وبرنامه تفریحی وتحقیقی منحل اعلام شد.درفاصله کوتاهی ازسوی رسانه هااعلام شدکه علت دستگیری راهپیمایی غیرقانونی(؟) گروهی نامشخص ونادیده گرفتن هشدارهای مکررپلیس بمنظورپایان دادن بدان ویابرخوردخشونت آمیزبامامورین پلیس بوده است!!؟این دروغپردازی های رسانه ای هرگزقابل بخشش نیست.ادعای مادردروغ بودن شایعات رسانه ای وپلیسی براساس فیلمبرداری های ویدئویی ماازاین روزقابل اثبات است.مانه درازای انجام تخلفی ازسوی پلیس هشداری رادریافت نموده ایم ونه کوپکترین خشونتی رانسبت به مامورین اعمال داشته ایم.
ممنوعیت ملاقات وادامه بدون دلیل بازداشت
پس ازاین بازداشت ناگهانی شرکت کنندگان درمقابل مرکزپلیس تجمع کرده وحین خواست آزادی دستگیرشدگان خواستارملاقات ورسانیدن مایحتاج وخوراک به ایشان شدند.امااین مرکزعملا این حق مسلم رازیرپاگذاشته وحتی وکیل نیزباگذشت پس ازچهارساعت بالاخره اجازه ملاقات بادستگیرشدگان رایافت. روزبعدنیزمرکزپلیس خواستارامتدادبازداشت وادامه بازجوییها رانمودوممنوعیت ملاقاتهانیز همچنان ادامه یافته است.پس ازسرکوب اکنون نوبت زیرپاگذاشتن حداقل حقوق انسانی است.3 تن ازدوستان توقیفی مااکنون درزندان انفرادی بسرمیبرند.برای مامشخص نیست که ازچه تاریخی قدم زدن درپیاده رونیزمحدودیت قانونی یافته است.دولت بایداین قانون رارسماباطلاع عامه برساند.این نوع برخوردضدانسانی راماشدیدامحکوم میکنیم.همانطورکه آشکاراست این یک سرکوب محض میباشد.ماخواستارمشخص کردن طراحان این سرکوب میباشیم.ما همچنین خواستارمشخص شدن نحوه اطلاع رسانی دروغین به رسانه هاهستیم.پلیس وسازمان امنیت حتی ازدیدارماازخانه وزیرهراس دارد.اینها تماماازوزیرحمایت نموده اند.بنابراین مانیزحق داریم که ازخودمان دفاع کنیم!
ماباتمام خشم انزجاراعلام میداریم:
کارگران دستگیرشده بایدفوراآزادشوند!
سرکوب مابتوسط نیروهای امنیتی ونخست وزیرمحکوم است!
رسمابایدازماعذرخواهی شود!
گروه حمایت ازکارگران دستگیرشده طی دیدارازخانه وزیر 2008.10.29
توجه:
درموازین امنیتی،بند21 قانون اساسی که اشاره دارد به"احترام به آزادی تجمع،آزادی بیان وانتشارعقاید"،نادیده گرفته شده است.برتکیه براین موازین سازمان امنیت،پلیس،مامورین استانها،مراکزمطالعاتی وتحقیقی میتوانند بابرداشت خودسرانه ازآن رسمابه سانسوروایجاد محدودیتهای قانونی اقدام نمایند.
"اتحادیه کارگران استخدام غیررسمی"(فوریتا-روسو) ضمن محکوم کردن سرکوب آزادی بیان ازتمامی افرادوسازمانهای مدافع حقوق انسانی وآزادیخواه خواستارحمایت میباشد.حمایت خودراازما اعلام دارید.ازطریق فکس وای میل برای دوستان ما دربند پیام بفرستید.پیامهای شماموجب تقویت روحیه مبارزاتی دوستان ماخواهدشد.
شماره فکس: 03-3373-0180
asouq@sanpal.co.jp
http://asoudetekoiq.blog8.fc2.com/
http://jp.youtube.com/watch?v=VukCiIa0BDc
http://jp.youtube.com/watch?v=Rc0Z0Yvde8E
http://jp.youtube.com/watch?v=3Uw701vV15U
スポンサーサイト
まさに不当逮捕!決定的動画集
プロフィール

asoudetekoiq

Author:asoudetekoiq
FC2ブログへようこそ!

3人へのメッセージ募集
3名の仲間への激励メッセージをFAXまたはメールでお寄せください!
03-3373-0180
asouq(at)sanpal.co.jp

((at)を半角の@に置き換えてください)
救援カンパ要請

渋谷署に拘留されている3人の仲間をバックアップする活動への資金協力をお願いします!

郵便振替 00110-6-317603
口座名 フリーター全般労働組合

※通信欄に「asou」または「あそう」と大きくお書きください

銀行振込 みずほ銀行
中野北口支店 店番243 普 1025488 ヤマグチ モトアキ

報道・記事集
今回の弾圧について言及し、警察や当局に異議・疑義を表明するリンク集です マスメディア/ 市民メディア・政治メディア/ 著名コラム/ ブロガー
非日本語版
日本語以外で世界中に訴えます!
English/ 中文/ français/ Persian/ 한글어
文化人賛同
賛同・声明集
不当・不法な逮捕に対する抗議の声が広がっています。みなさまもぜひお寄せください!
麻生でてこい!!リアリティツアー救援会 賛同・声明集
<賛同 708個人・団体 11/14 14:00現在 50音順> Rしんたろう(工員)/ IA(契約図書館員)/ 青木純一(文芸批評家)/ 青木裕一(いわき市民)/ 青柳行信(NGO人権・正義と平和連帯フォーラム・代表)/ 赤石千衣子(NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ)/ Agatha(Esperantisto)/ 赤田圭亮(横浜学校労働者組合)/ 赤田真知子(横浜学校労働者組合)/ 秋元由裕(北海道大学文学部)/ 秋元幸治/ Acclaim Collective(アナーコパンク・コレクティブ)/ 朝岡晶子(全日本教職員組合)/ 浅田明(Freelance Mathematician)/ 浅井真由美(『労働情報』編集長)/ アジア女性資料センター/ 東直矢(労働ジャーナリスト)/ アそネスティー・インターナショナル・ジャポン・なごや・国際的人権監視団。/ 足立眞理子(お茶の水女子大学教員)/ 安達由起/ ATTAC JAPAN(首都圏)/ あだっち @宇宙庵(SPACE・HERMITAGE)/ アティテュード編集会議/ 穴田光宏(立川岩手連絡会)/ アニメ屋の貧乏くささを守る会/ 阿部小涼(琉球大学教員)/ 安倍せーき/ 阿部太郎/ 阿部基治/ 天野環(TBS報道局記者)/ 天野恵一(反天皇制運動連絡会)/ 雨宮処凛(作家)/ 荒井泰司(DJたまごa.k.a.妖精)/ あらしどくまむし/ 安齋徹雄/ Anchang Project/ ECD(ミュージシャン)/ 飯田和美/ 井形和正/ 井形美代子/ 五十嵐勝美/ 池内文平(独火星)/ 池上善彦(「現代思想」編集長)/ 池田智子/ 池田幹子(東京都武蔵野市)/ 池辺潤/ 石川哲朗(東京都民)/ 石下直子(かながわ憲法フォーラム)/ 石塚 淳(生・労働・運動・ネット(富山))/ 石の間(素人の乱・京都2号店)/ 石本美智子/ 出水 薫(九州大学大学院法学研究院)/ 和泉亮(フランス語書籍輸入)/ 磯貝治良(在日朝鮮人作家を読む会)/ いそさん(ヒッピー界中御所)/ イダヒロユキ(神戸大学講師・ユニオンぼちぼち組合員)/ 一研究者を目指すもの/ いちじゅ(非正規労働者)/ 市野善也(フリー)/ 壱花花(風刺漫画家)/ 一色こうき(ライター/会社員)/ 伊藤厚志/ 伊藤清美/ 伊藤淳子(GENKIKAI代表)/ 伊藤真実子(非常勤講師)/ 伊藤みどり/ 伊藤よしあき(愛知県民 当事者)/ 稲田純(うい)/ 稲葉奈々子(茨城大学教員)/ 稲荷明古(京都市民)/ 犬川犬夫(演出家)/ 井上和宣(奈良県橿原市)/ 井上考(命どぅ宝ネットワーク)/ 猪俣正(弁護士)/ 今井恭平(ジャーナリスト・JCA-NET代表)/ 今井忠博/ 入江公康(大学非常勤講師)/ 医療・福祉の戦争協力に反対する連絡会議/ 岩崎美枝子(全野党と市民の共闘会議・幹事)/ 石見博昭(横浜事件再審ネット事務局)/ うえだこうじ/ 植田那美(大学研究員)/ 上野 勉(埼玉県所沢市)/ 植松青児/ 植本展弘/ 鵜飼哲(教員)/ ぅきき(学生)/ 宇崎里佳(フリーター)/ 後木一哉(大工)/ 宇城輝人(福井県立大学)/ 内田眞人(作品社編集部)/ 内山智絵/ 内山隆/ 内海章友(Gay Activist)/ ウリ-ジャパン/ Adrienne Carey Hurley(Professor of East Asian Studies, McGill University ; Montreal, Quebec, Canada)/ A.H(出版ネッツ)/ AASJA/ A-menace collective/ exreport(東京都世田谷区)/ 江口由紀子/ Esaman(名古屋反貧困ネットワーク)/ SS(社会福祉士)/ 江田雅子(NPO法人ぐらす・かわさき事務局長)/ 江田麻実子(主婦)/ NGO人権・正義と平和連帯フォーラム/ Em Black(Autonomous Rhizomes Asia/ Taiwan)/ 遠藤仁美/ 及川裕二(著述・翻訳家)/ 尾石京子(千葉市民)/ 大石和雄(MR研究会)/ 大賀達雄(医療・福祉の戦争協力に反対する連絡会議)/ 大木晴子(明日も晴れー大木晴子のページ)/ 大串和雄/ 大久保 茂・ゴンシゲ/ 大久保晴子/ 大熊ワタル(CICALA-MVTA)/ 大河内知彦(夜回り三鷹)/ 大澤信亮/ 大下敦史(『情況』編集部)/ 大嶋 薫(札幌市議会議員)/ 大城永子(被不安定雇用者)/ 大田次郎(沖縄文化講座)/ 太田胤信(出版ネッツ)/ 太田昌国(編集者、民族問題研究家)/ 太田光征/ 大月英雄(関西学院大学・院生)/ 大友深雪/ 大西一平(立川反戦ビラ裁判元被告)/ 大野和興(ジャーナリスト)/ 大橋真司/ 大平正巳(フリーター全般労働組合副執行委員長)/ 大洞俊之(立川自衛隊監視テント村代表・元立川反戦ビラ弾圧事件被告)/ 大村智(明石書店編集部)/ 大理奈穂子(大学院生)/ 岡井友穂/ 岡崎耕史/ 岡田健一郎(学生)/ 岡田泰平/ 緒方貴穂/ 岡田雅宏(一市民)/ OKABAR(素人の乱・京都1号店)/ 岡本珠代(無職 年金生活者)/ 岡本棟守(茅ヶ崎9の日スタンディング)/ 岡本由希子(編集者)/ 岡山茂(大学教員)/ 小川(会社員(もと立命館大学文学部自治会執行員))/ 小川美智子/ 奥野しのぶ/ 奥村悦夫(えひめ教科書裁判を支える会)/ 奥村よしみ/ 小倉利丸/ オグラユウコ/ 御崎勝江(逮捕令状問題を考える会)/ 長田満江(常陸24条の会)/ 尾澤邦子/ 尾沢孝司/ 織田朝日/ 小野順子(弁護士)/ 小野田英(フリーター労組組合員)/ 小野俊彦(フリーターユニオン福岡)/ 小野慶(司法書士)/ 小野ゆり子(教員)/ 小畑精武(江戸川ユニオン)/ 小山 哲(弁護士・ぎふ反貧困ネットワーク事務局)/ ALTERNATIVE DISTRIBUTION/ 海妻径子(岩手大学教員)/ 梶川彩/ 梶川珠姫(うい)/ 樫原節子/ 鹿島拾市/ 梶屋大輔(フリーター全般労組副委員長)/ 柏崎正憲(学生)/ 柏原登希子(ふぇみん)/ 梶原義行(神戸市)/ 片岡佑介(一橋大学大学院生)/ 片岡栄子(ふぇみん婦人民主クラブ)/ 堅田香緒里(ベーシックインカム研究会・東京)/ Kachina(代々木上原)/ 学校事務職員労働組合神奈川/ 勝間田翔(ガソリンスタンドユニオン・キャベツ王子)/ 加藤伊都子/ 加藤和博(労働者)/ 加名義泳逸(フリーター全般労働組合執行委員/書店員)/ 釜ヶ崎医療連絡会議/ 神長恒一/ 神谷扶左子/ Kamelio Japana(エスペランチスト9条の会)/ 鴨川悠斗(障害者・マイノリティなどの人権と生活を考える会/Anarcho Queer/カトリック信徒)/ 萱野稔人(大学教員)/ 川合由香(SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda/仮訳:国民性無き全世界協会)会員)/ 川音勉(沖縄文化講座)/ 河添誠(首都圏青年ユニオン書記長)/ 川名真理(編集・ライター)/ Kawabata Erkin(アニメーター)/ 関西共同行動/ 関東神学ゼミナール/ 菊地謙(団体職員)/ 如月有羽(精神「障害者」)/ 北井大輔(編集者)/ 北島教行(靖国解体企画)/ 木谷公士郎(司法書士)/ キタムラアラタ(演出家)/ 北村年子(フリージャーナリスト)/ 木根輝雄/ 木下忠親(連帯労働者組合・杉並)/ 木下茅(大学非常勤)/ 木村厚子/ 木村穣(うつ病者・名古屋市在住)/ 木村まり(会社員)/ 北九州がっこうユニオン・うい/ 9条の会・おおがき/ 京極紀子/ 亰雜物(詩人)/ 京都のしんたろー/ 京都精華大学 社会科学研究会/ 京都生協の働く仲間の会/ 清末愛砂/ キリスト教事業所連帯合同労働組合/ 金準植(在日本朝鮮人黒色青年連盟)/ ぐうたらネコ(被搾取労働者)/ 國光幸子/ 久野秀明(自衛隊イラク派兵差止訴訟の会 事務局長)/ 久保則之(出版社代表)/ 久保隆(『アナキズム』誌編集委員)/ 久保博夫(平和をつくる大和市民の会)/ くま(ブログ「再出発日記」)/ くまがいマキ/ 熊谷昌司(「月桃の花」歌舞団)/ 熊本勝(うい)/ 栗田隆子(有限責任事業組合フリーターズフリー)/ 栗原康(attac Japan 首都圏)/ グる/ KTN(不謹慎ズ)/ KY生(会社員)/ 権力監視法科大学院生の会/ 五井健太郎/ 合意してないプロジェクト/ 高祖岩三郎(文筆・翻訳業)/ 功能大輔/ Ko-Ta(デザイナー)/ 小金沢朝朗(映像作家)/ 故郷(男根中心主義)/ 極悪愛子召喚!/ 國場大介(フリーター)/ 小熊広宣(NPO法人全国不登校新聞社)/ 国連・憲法問題研究会/ 小島鐡也/ 小平玲子/ 戸舘圭之(弁護士)/ 小谷勝彦/ 児玉真由美/ 小番伊佐夫(三一書房労働組合書記長)/ 小塚 太/ 小寺盛夫(特定派遣社員)/ 後藤アユミ(学生@大阪)/ 胡冬竹/ 金浦蜜鷹(観光左翼)/ 小林アツシ(テレビ/ビデオ・ディレクター)/ 小林葉子/ 小牧みどり/ 菰田真介(大学生)/ 小山 晃/ コリン・コバヤシ(グローバル・ウォッチ/パリ)/ 近藤ゆり子/ 近藤玲子/ 紺野茂樹(哲学者、社会理論研究者)/ 金 靖郎(団体職員)/ 斎木 彰(エスペランティスト)/ 斉藤一清/ 齋藤謙一(Fortitude)/ 齋藤裕(弁護士)/ 酒井 信(愛知県日進市)/ 酒井隆史(大学教員)/ 酒井徹(名古屋ふれあいユニオン運営委員長)/ 酒井雅巳(所沢市)/ 坂口誠也(かたつむりの会)/ 坂口喜啓/ 崎山比早子/ 桜井大造(野戦乃月海筆子)/ 佐久間真弓(ライター)/ 桜井大子(反天連)/ 桜井恵(茨城県在住)/ 佐々木耕作/ 佐々木夏子(パリ第13大学院生)/ 佐々木直哉(知識人)/ 佐々木寛(新潟国際情報大学(政治学))/ 佐々木有美(ビデオプレス)/ ささくらみどり(町田市)/ さっちゃん(立川自衛隊監視テント村/花&フェノミナン)/ 佐藤秋雄(農民連合・東京)/ 佐藤泉(青山学院大学教員)/ 佐藤憲一(団体職員)/ 佐藤誠之/ 佐原 伸(International Conference on Formal Engineering Methodsプログラム委員/ソフトウェア技術者)/ 3・14法大弾圧を許さない法大生の会/ CJ Hinke(Coordinator, Freedom Against Censorship Thailand (FACT))/ Jake(Y.S.D.E.-Yasukuni Shrine Demolition Enterprise)/ JCA-NET/ 塩川希代子(地方公務員)/ 死刑と戦争をつなげて考える・つくばみらい/ 設楽清嗣(東京管理職ユニオン書記長)/ 設楽ヨシ子(ふぇみん婦人民主クラブ共同代表)/ 篠原雅武(京都市民)/ 澁谷知美(教員)/ 渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合(のじれん)/ 渋谷望(千葉大学教員)/ 自分(自我の崩壊)/ しまざき英治(三鷹市議会議員)/ 嶋田頼一(サブ・プライマル・スクリーム)/ 清水竹人(桜美林大学教員)/ 清水直子(フリーター全般労働組合執行委員長/ライター)/ 清水真理子(全関東単一労組)/ 市民ピースネット・ワーク・山梨/ 下山公江(九条改憲阻止の会)/ 下山 保(九条改憲阻止の会)/ 社会哲学研究会(早稲田大学)/ ジャマル.サーベリ(イラン労働者共産党〈WPI〉日本代表)/ 出版労連ED労働組合/ じょうづか さえこ(フリーライター)/ 徐 翠珍/ Jong Pairez(Manila Indymedia)/ 白井聡/ 白井順/ 白石嘉治(大学非常勤講師)/ 白石道太(動画演出業)/ しろー(京都精華大学)/ 新孝一(社会評論社)/ Shinjitu/ 新宿西口反戦意思表示・第一陣/ 神野斉(明石書店)/ Shin Haeja./ 水道橋博士(靖国解体企画・報道労働者)/ 末木あさ子/ すが秀実(近畿大学教員)/ 杉村昌昭(龍谷大學教授)/ 杉村和美(出版労連ED労組副委員長)/ scott campbell(Oakland, California USA)/ 鈴木香織(書店員)/ 鈴木耕太郎(京都市・院生)/ 鈴木孝弥(文筆家)/ 鈴木剛(団体役員)/ 鈴木隆弘/ 鈴木俊哉/ 鈴木ふみ(すぺーすアライズ)/ 首藤久美子/ 周藤由美子/ 數寳照夫(行政書士)/ スリランカおもしろ交流協会/ Slingshot(Berkeley, California (USA))/ 生・労働・運動ネット/ 世界産業労働組合(IWW)国際連帯委員会/ 関根秀一郎(派遣ユニオン書記長)/ 攝津正(フリーター)/ 芹沢一也(SYNODOS代表)/ 全国一般東京東部労働組合/ 戦時下の現在を考える講座(仮)/ 戦闘的ゴジラ主義者(靖国解体企画)/ ソウルのかげ(学生)/ SO/ sonorous(非正規音楽家/Ka労)/ 園良太(憲法カフェ)/ SOBA(ブログ、雑談日記(徒然なるままに、。)運営中)/ Sophia Lycouris(UK)/ だいすけ(東京都ベルリン)/ 泰間妙子/ 高田健(許すな!憲法改悪・市民連絡会)/ 高橋潤/ 高橋順一(大学教員)/ 高橋勉(埼玉県さいたま市)/ 高橋秀明(神戸市・学校労働者)/ 瀧 行雄(労働者)/ 田口敬三(労働者)/ 田口ひろこ(労働者)/ 武井智之(フリーター全般労組)/ 竹内絢(ふぇみん)/ 竹林 隆(大阪教育合同労働組合)/ 竹村洋介(近畿大学文芸学部)/ 竹森真紀(うい)/ 立花 更/ 田中明美/ 田中和恵(千葉市民)/ 田中慶子(千葉市民)/ 田中正治(ネットワーク農縁世話人、遊学の森トラスト代表)/ タナミ/ 谷口清彦(院生)/ 谷口聡(大学非常勤講師)/ タニヒロユキ(SAT, SATJ, JPEA)/ 田野新一(学生)/ 田平正子(エスペランチスト)/ 田村 ゆかり/ 丹治俊郎(福島市民)/ 丹羽雅代(アジア女性資料センター運営委員)/ 千早(同時多発テロの真実を求める平和活動家)/ 中郡千尋/ 逵健志(自営業)/ 辻俊子/ 辻本奈穂子/ 土屋 翼(国賠ネットワーク)/ 土屋 豊(ビデオアクト・映画監督)/ 角田富夫(人権ビデオ制作委員会)/ 津村洋(キューバ連帯の会)/ tmge_triad106/ 抵抗食の会(仮)/ DJ MIX NOISE(FZRK)/ David Rovics(Singer/Songwriter Portland, Oregon (USA))/ Tae-Moo(公務員)/ デビッド・グレーバー(文化人類学)/ David Eden(Griffith University, Brisbane Australia)/ 東京管理職ユニオン/ TUK TUK CAF遵ッ/ 藤堂均(うい)/ dopehead zo(No G8 action Korea)/ トガ(ロンゲ)/ Documentary Makers 'Action in Asia' from Germany/ 時をみつめる会/ dr.stonefly(ブロガー)/ 徳田知恵/ 徳永理彩/ 匿名1/ 匿名2/ 匿名3(三鷹市民)/ 匿名4/ 豊島幸一郎/ 豊島耕一(佐賀大学理工学部教授)/ 外島貴幸(美術家)/ 利元克巳/ 戸田ひさよし(大阪府門真市議&連帯ユニオン近畿地本委員長)/ 冨山一郎(大学教員・インパクション編集委員)/ 富山洋子(日本消費者連盟代表運営委員)/ 友成育子/ 友延博子(うい)/ 豊田幸治(福岡県北九州市)/ 鳥居万由実(大学院生)/ 中川敬(ミュージシャン/ソウル・フラワー・ユニオン)/ 中川文人(詩人)/ 仲里効/ 中里英章(七つ森書館代表)/ 長沢タミエ/ 中島周(亜農民)/ 中嶋啓明(通信社記者)/ 中島雅一(ウリ-ジャパン)/ 中島まり英(横浜在住)/ 永瀬ユキ/ 中谷康哉(大妻女子大学大学院生))/ 仲田教人(大学院生)/ 永戸千草(日本国民 三重県民 鈴鹿市民)/ 中西綾子(横浜市・主婦)/ 中西 基(弁護士)/ 中西とも子(大阪・箕面市議)/ 中根久美子(主婦)/ 永野 勇(保険代理店)/ 中野由紀子(旗旗舎・東京)/ 中村研(ユニオンぼちぼち/派遣ネット関西)/ 中村牧子/ 中村光男(日雇い全協・山谷争議団)/ 中元義明(監獄人権センター理事)/ 中森圭子/ 中山一郎(平和憲法を生かす新宿の会)/ ナゴヤ猫ジム/ 名古屋ふれあいユニオン/ なすび(山谷労働者福祉会館活動委員会)/ 那須麻千子(ライター)/ 七尾寿子/ 奈良本英佑(教員)/ 成田圭祐(IRREGULAR RHYTHM ASYLUM)/ 成田操/ 成島忠夫(静岡市)/ 難波広(AWC首都圏事務局)/ 新潟県高等学校教職員組合/ 二階堂啓志(61歳の自由市民)/ 二木信/ 西潟純一/ 西川潤子/ 西川悟(SAT(国民性無き全世界協会))/ にしだまりあ/ nyarome007/ ニャンケ/ 沼津エスペラント会/ 根来祐(映像作家)/ 能勢充希(労働組合北大阪ユニオン副執行委員長)/ 野田努(『remix』)/ 野田隆三郎(岡山大学元教員)/ 野々村耀/ 野村修身(工学博士)/ 野村建治/ PACE(京都)/ 橋口昌治(ユニオンぼちぼち)/ 橋本はな/ 畠山照子(九条改憲阻止の会)/ 畑山敏夫(佐賀大学経済学部教授)/ バック(編集者)/ 初田伸枝/ 花村健一(樹花舎代表/編集者)/ 破入(反貧困ネットワーク・レイバーネット・世界反貧困結集党)/ 馬場潔子(和歌山市在住)/ 浜邦彦(早稲田大学教員)/ 濱治佳/ 林 克明(ジャーナリスト)/ 原口剛(神戸大学)/ はらだゆきこ(イラストレーター)/ ばるばら(ANARCHO GRRRL PUNK NETWORK)/ 反戦と生活のための表現解放行動/ 反戦と抵抗の祭<フェスタ>08実行委員会/ 半田隆/ 反天皇制運動連絡会/ ビアンカ(白猫)/ P8・貧困者末端会議/ PeaceMedia/ PD(市民)/ 日置真理子(在宅労働者)/ 東琢磨(音楽評論)/ 東本高志(市民)/ 比嘉豊光(写真家)/ ひきこもり九条の会/ 樋口直人(徳島大学教員)/ 久松重光(翻訳家)/ ビデオアクト(有志)/ ヒデヨヴィッチ上杉(ジェロニモレーベルというR&Rバンド)/ 「日の丸・君が代」の法制化と強制に反対する神奈川の会/ ひびの まこと(http://barairo.net/)/ 平井敦子(北海道教員)/ 平井玄(音楽評論)/ 平井由美子/ 平澤剛(映画批評家)/ 平田仁士(広島・教育労働者)/ 平野慶次(京都市民)/ 平山基生(財団法人政治経済研究所沖縄問題研究室長、沖縄・日本から米軍基地をなくす草の根運動運営委員長)/ 平山英治(会社員)/ 平山まゆみ/ 廣瀬祐/ 廣瀬理夫(弁護士)/ Falcon74/ 風游/ ふぇみん婦人民主クラブ/ 福井新吾/ 福井慎也/ 福岡地区合同労働組合/ 福田正衣(主婦)/ 福山真劫(フォーラム平和・人権・環境 事務局長)/ 藤井剛(共謀罪に反対する京都連絡会)/ 藤井豊味(女性ユニオン東京)/ 藤井光(現代美術家)/ 藤木邦顕/ 藤田智久(首都大学東京社会科学研究科 大学院生)/ 藤谷祐太(立命館大学先端総合学術研究科)/ 藤田博士(市民)/ 藤田正人(弁護士)/ 不戦へのネットワーク/ 二木洋子(高槻市議会議員)/ 舟橋寛延(はり灸師)/ 踏足いさみ(息も絶えだえの初老フリーター)/ フリーター全般労働組合/ フリーターユニオン福岡/ 古木杜恵(フリーランスライター)/ 古橋雅夫/ 古屋泰(日本語教師)/ plonker(主夫)/ 平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声/ 平和省プロジェクト大阪/ 平和の井戸端会議/ 「平和への結集」をめざす市民の風/ ぺぺ長谷川/ ヘンリー・オーツ(ブロガー)/ 法政大学統一OB会/ vo醇Ko protesta(アナーコパンクバンド)/ ぼーやっきん/ 北大社会科学研究会/ 保坂展人(衆議院議員)/ 星野憲太郎(宮城合同労働組合執行委員長)/ 星野 恵(教員)/ 星埜守之(東京大学所属、知識人?)/ 星山京子(羽生教会伝道師)/ 穂積 剛(弁護士)/ 細野秀太郎(PARC)/ 細谷修平(学生)/ 細谷洋子(さっぽろ自由学校「遊」)/ 本田次男(きょうと夜まわりの会)/ Mike Jones(Freelance Journalist/Writer ; Vancouver, British Columbia, Canada)/ 前田朗(東京造形大学教授)/ 前田勝幸(介護労働者)/ 前田丈志/ 前田浩彦/ 前野春吉(会社員)/ 蒔田直子/ 牧野祥久(信州大学医学部学生)/ MASA(下北沢)/ 正木俊行(エディトリアル・デザイナー)/ 正清太一/ 松浦敏尚(市民メディアセンターMediR)/ 松岡 勲(大学非常勤講師)/ 松尾和子/ 松岡裕美(フリーター)/ 松尾哲郎/ 松尾洋子/ まつき/ 松原 明(ビデオプレス代表)/ 松本潤一郎(『VOL』編集委員)/ 松元千枝(しんぶんワーカーズ・ユニオン)/ 松本哲/ 松本哉(素人の乱)/ 松本 博(SAT)/ 松本麻里(『VOL』編集委員)/ まてつ(オカルト関係者)/ Marina A. Sitrin(National Lawyers Guild)/ まるぐう(自営業)/ 丸田潔(ライター)/ 丸山理絵(反貧困ネットワーク事務局)/ 三浦哲史/ 三浦仁士(フリーター全般労働組合・副執行委員長)/ 三浦文子(パート労働者 61歳)/ 三上 治(九条改憲阻止の会)/ 水澤努(アクティオ・ネットワーク代表)/ 水谷明子/ 水田ふう(かたつむりの会)/ 三須田善暢(岩手県立大学講師)/ 水梨瞳(アパレルユニオン)/ 美谷克己(市民オンブズ)/ 南守(ユニオンぼちぼち)/ 美爾依(『カナダde日本語』管理人)/ 美野武三/ 宮沢直人(北海道自由エスペラント協会)/ 宮澤和子/ 宮田仁(青土社)/ 宮本真里(株式会社宮本 代表取締役)/ 村上らっぱ(靖国解体企画)/ メッシュ(プレアデス星人)/ 校條均(獣医師)/ 毛利嘉孝(社会学者・東京藝術大学)/ 茂木遊(戦争に反対する中野共同行動)/ 元田徳重/ 本橋哲也(東京経済大学教員)/ 本山央子(アジア女性資料センター事務局長)/ 森川莫人(『アナキズム』誌編集委員)/ 森口秀志(議員秘書)/ 森田麻里子/ モリピー(反戦生活/その他)/ 森英夫/ 森美音子(野戦乃月海筆子)/ 茂呂秀宏/ 屋嘉比ふみ子(働く女性の人権センター いこ☆る 事務局長)/ 八木隆次(フォーラム平和・人権・環境 事務局員)/ 八木航(生存を支える会・仮)/ 靖国解体企画・東京/ 靖国・天皇制問題情報センター/ 矢部史郎/ 山岡俊介/ 山上修/ 山川宗則/ 山口順子(オノーレ情報文化研究所)/ 山口智之(APFS労働組合)/ 山口 広(大阪府立学校教員)/ やまぐちみほこ(北海道)/ 山口素明(予備校講師)/ 山崎康彦/ 山下一夫(アジア連帯講座)/ 山西麻依(大阪市立大学大学院人間行動学科地理学専攻)/ 山根弘美(うい)/ 山の手緑/ 山本かえ子(神戸YWCA)/ 山本奈生(ワーキングプア)/ 山本みはぎ(不戦へのネットワーク)/ 山本充弘/ 山本夜羽音(マンガ家/独立左派)/ 山森亮(同志社大学教員)/ 湯浅誠(反貧困ネットワーク事務局長、NPO法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長)/ 郵政ユニオン向島分会(準)/ 遊牧民(大阪ピースミュージックフェスティバル制作委員会事務局長)/ 弓削光彦/ 柚本康子/ ユニオンエクスタシー/ ユニオンぼちぼち/ 横山雄一(契約社員)/ 吉沢洋子/ 吉田かおす/ 吉田孝行(下北沢)/ 吉田奈緒子/ 吉田尚人(アパレルユニオン)/ 吉田裕子(靖国解体企画)/ 芳仲和彦/ 吉永 純(花園大学教授)/ 吉永剛志(自営業)/ ヨシノユギ(性別制度逃走犯)/ 吉橋登志彦(千葉県富里市)/ 吉水公一(教育労働者)/ 吉村正明(アナキズム』誌編集委員会)/ 吉村臨兵/ 四津谷 薫(西宮市議会議員)/ よねざわいずみ(フリーター全般労働組合執行委員/トランスジェンダー)/ 米島典子/ Rai Ko Ris(The Infoshop Kathmandu Nepal)/ rabi(学生)/ rick tanaka/ RAGE&FOOTBALL COLLECTIVE/ Redbandana Lab./ 若林千代/ 若山博/ 僅かな年金で生活している前期高齢者/ わだつばさ/ 渡辺亜人(調布市)/ 渡辺さと子(香川県議会議員)/ 渡邊 巧(学生)/ 渡邊英理(大学院生)/ 渡辺学/ 渡辺美穂子/ 渡部真(出版編集者)/ わったん(派遣社員)/ Warabi(詩人・病人)
最新記事
最新トラックバック
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QRコード
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。